Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama Isı Yalıtım Sistemi duvarlardan ısı geçisini önleyerek ortalama %50 enerji tasarrufu sağlar, uygulandığı binaların ömrünü uzatır. Konut içinde dengeli ısı dağılımı sağlayarak sağlıklı ve konforlu mekanlar oluşturur.Capatect Isı Yalıtım Sistemi'nin binalarda 4 mevsim geçerli ısı yalıtım ekonomisi. Bu ekonomiyi yaşayanlar yıllarca rahat ediyor. Unutmayın ki, ısı yalıtım sistemi bir kere yaptırılır. Sistemin performansı, kullanılan malzemelerin kalitesi ve birbiriyle uyumuyla doğrudan ilgilidir. Capatect Isı Yalıtım Sistemi'ni oluşturan tüm ürünler, Filli Boya Capatect uzmanlığı ve ileri teknoloji ile üretilmiştir.

filli boya capatect mantolama

Capatect Isı Yalıtım Mantolama Sistemi, tecrübe, teknoloji, uzmanlık ve güven demektir.

Capa­tect dal­maç­yalı man­to­lama ürünü ile yapı­la­rı­nı­zın ömrünü uzat­ma­nızda müm­kün­dür. Dış etken­ler­den koru­nan bina­nız her zaman için koruma altına olmaya devam eder. İklim şart­la­rına karşı büyük bir direnç gös­te­rir ve bili­nen tüm etken­le­rin önüne geçil­me­sini sağ­lar. Ayrıca yapı­la­rın iç kısım­la­rında sağ­la­nan ısı den­gesi de capa­tect dal­maç­yalı ürünü ile gelen diğer avan­taj­lar ata­sında ken­dini gös­ter­mek­te­dir. Bu ürün saye­sinde duvar­la­rı­nız­dan ne soğuk ne de sıcak iç mekanlarınıza girer.

Capatect Dalmaçyalı 1 m2 birim fiyatı içinde olan ürünler PVC Donatılı Köşe  Capatect Dalmaçyalı m2 1 birim Kaplama  Capatect Dalmaçyalı 1 m2 birim Dekoratif Kaplama  Capatect Dalmaçyalı 1 m2 birim fiyat Silikonlu Dış Cephe Boyası

Capa­tect dal­maç­yalı man­to­lama ürünü saye­sinde uygu­lama yapılan binaların en az %50 ora­nında bir tasar­ruf sağ­lar. sis­te­min kısa bir zaman içe­ri­sinde ken­disi için har­ca­nan mali­yeti kar­şı­la­dığı görülmektedir. Bir­çok man­to­lama sis­temi için aynı şey söy­lense'de capa­tect dal­maç­yalı ürününde durum biraz daha fark­lı­dır. Çünkü ürün içe­ri­ğinde yer alan özel yalı­tım organ­ları saye­sinde yalı­tı­mın en yük­sek kali­tede yapıl­ma­sına ve bunun ger­çek anlamda his­se­dil­me­sine imkan tanımaktadır.

capatect mantolama